username:   password:
  Αρχική Σελίδα Παραγγελία Υπηρεσίας Χρήσιμα Εργαλεία
Εξέλιξη αποστολής   

 
 
 
 

Χάρτης υποχρεώσεων προς τους καταναλωτές (ΧΥΚ)   

Ιανουάριος 2020   

VFS LOGISTICS SUPPORT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Γαρδένιας 30, Αχαρναί Αττικής ΤΚ 13672, e-mail: vfslogisticssupport@vfs.gr , web: www.vfs.gr

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Νομική Μορφή

Η εταιρεία  ιδρύθηκε το 2007 με την επωνυμία VFS LOGISTICS SUPPORT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ και με Διακριτικό Τίτλο VFS LOGISTICS SUPPORT Α.Ε. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία της εταιρείας και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται ως: « VFS LOGISTICS SUPPORT S.A.», εφεξής αναφερόμενη πιο κάτω ως «εταιρεία» ή ως «VFS».

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 007805601000. Έδρα της εταιρείας είναι οι Αχαρνές Αττικής.

Η διάρκειά της έχει ορισθεί σε ενενήντα εννέα (99) έτη από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια διοικητική αρχή της απόφασης για την σύσταση και την έγκριση του καταστατικού της Εταιρείας. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται ή να μειώνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 του Καταστατικού της.

Η εταιρεία κατέχει:

Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με αριθμό 07-208 του Μητρώου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

Η διεύθυνση της έδρας της εταιρείας βρίσκεται στην οδό Γαρδένιας αρ. 30, Τ.Κ. 13672, Αχαρνές Αττικής. Τα στοιχεία επικοινωνίας της έδρας της εταιρεία είναι: e-mail: vfslogisticssupport@vfs.gr.

Η ιστοσελίδα της εταιρείας είναι www.vfs.gr

Η εταιρεία έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 998300724 με αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.

Ο σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού της είναι :

 • Η παραλαβή, η φύλαξη, η συσκευασία, το αμπαλάζ και η ταχυμεταφορά κάθε είδους εμπορευμάτων, δεμάτων και εγγράφων για λογαριασμό τρίτων, η διακίνηση φορτίων, η παροχή υπηρεσιών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων με φορτηγά αυτοκίνητα είτε ιδιωτικής είτε δημοσίας χρήσεως και η μεσολάβηση γενικά στον τομέα των μεταφορών, η αποστολή και η αποθήκευση εμπορευμάτων.-
 • Η παροχή διαχειριστικών, τεχνικολειτοργικών,  χρηματοοικονομικών συμβουλών και υπηρεσιών.-
 • Η παροχή εγγυήσεων, τριτεγγυήσεων σε εταιρείες που έχουν το ίδιο ή ανάλογο αντικείμενο εργασιών δίχως αυτή η παροχή να καθίσταται το αποκλειστικό αντικείμενο της εταιρείας.-

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή ή επ’ ωφελεία των δραστηριοτήτων της σκοπό.

β) Να συμπράττει, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς και συγχώνευσης, με εταιρείες εφόσον η σύμπραξη αποβαίνει επ’ ωφελεία του σκοπού και των δραστηριοτήτων της.

γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή/και γραφεία οπουδήποτε.

Εύρος δραστηριοτήτων

Η εταιρεία από την ίδρυσή της δραστηριοποιείται στον κλάδο των μεταφορών και συγκεκριμένα στις μεταφορές δεμάτων και μικροαντικειμένων, που σύμφωνα με τον Κωδικό  Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.)  υπάγονται  στον  κλάδο 53.20.11.01 (Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων).  Τα οχήματα μας κινούνται εντός Αττικής αλλά και στις μεγαλύτερες πόλεις της υπόλοιπης Ελλάδας, όπου διαθέτουμε υποκαταστήματα. Το όνομα της εταιρίας προκύπτει από τα αρχικά Very Fast Service, τονίζοντας το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα δηλαδή την πολύ γρήγορη αποστολή των μεταφερόμενων δεμάτων. Η VFS αναλαμβάνει ως πελάτες μόνο επιχειρήσεις, ανεξάρτητα αν ο παραλήπτης είναι επιχείρηση ή ιδιώτης. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της επιχείρησης εξειδικεύονται στις Β2Β (Business to Business) υπηρεσίες.

Η VFS Logistics Support υποστηρίζει την ασφαλή μεταφορά προσφέροντας μεταφορικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Συγκεκριμένα προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:

 • Υπηρεσία αγοράς
 • Παράδοση με αντικαταβολή
 • Μαζική αποστολή
 • Παράδοση το Σάββατο
 • Αποστολή επιστολών
 • Αποστολή δεμάτων

Πολιτική ποιότητας και διαρκούς βελτίωσης των προσφερομένων Υπηρεσιών

Στην εταιρεία μας ποιότητα σημαίνει παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών. Αυτό επιτυγχάνεται με σεβασμό στον πελάτη και εξυπηρέτηση των αναγκών του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ο στόχος μας αυτός είναι συνυφασμένος με την πλήρη κατανόηση των απαιτήσεων των πελατών μας και την εγκατάσταση και διατήρηση ενός περιβάλλοντος που υποστηρίζει και ενθαρρύνει όλο το προσωπικό της εταιρείας σε συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Διοίκηση της εταιρεία δεσμεύεται να εξασφαλίζει συνεχώς:

 • Την πλήρη, άμεση και συστηματική κάλυψη των δηλωμένων αναγκών των πελατών της
 • Την υψηλή ποιότητα των προϊόντων/υπηρεσιών της, εξακριβωμένη και επιβεβαιούμενη με συνεχείς ελέγχους και μετρήσεις και
 • Τη συμμόρφωση των προϊόντων/υπηρεσιών της ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όλα τα ανωτέρω επιτυγχάνονται με τον καθορισμό στόχων στα πλαίσια της Επιχειρηματικού Σχεδίου Δράσης της Διοίκησης της οργάνωσης και διάθεσης όλων των απαιτούμενων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρείας , της δημιουργίας ενός τεχνολογικά σύγχρονου και επαγγελματικά κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας , της διατήρησης του υψηλού επαγγελματικού επιπέδου των στελεχών μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση και αξιολόγηση, της διαρκούς μέτρησης και της αδιάλειπτης παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων και διεργασιών ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων, προϊόντων/υπηρεσιών και προσωπικού.

Η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των προϊόντων /υπηρεσιών, των διαδικασιών και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί κύριο μέλημα της εταιρείας και φιλοσοφία κάθε στελέχους της.

Οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης

Η εταιρεία δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό και Αποτελέσματα χρήσης κατά ΔΛΠ) στην ιστοσελίδα της www.vfs.gr

Οργανωτική Δομή

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, και έχει τους ακόλουθους βασικούς τομείς εσωτερικής οργάνωσης

 • Τμήμα Πωλήσεων
 • Τμήμα Δικτύου
 • Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες υπό καθεστώς Γενικής Άδειας και λοιπές υπηρεσίες.

Η VFS αναλαμβάνει ως πελάτες μόνο επιχειρήσεις, ανεξάρτητα αν ο παραλήπτης είναι επιχείρηση ή ιδιώτης. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της επιχείρησης εξειδικεύονται στις Β2Β (Business to Business) υπηρεσίες και μόνον για το εσωτερικό της χώρας.

Η VFS δημιουργήθηκε για να μειώσει τις αποστάσεις και να ενώσει τις περιοχές της Αττικής αλλά και τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Ήδη έχουν δημιουργηθεί  53 υποκαταστήματα στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όραμα μας έχουμε ωστόσο τη δημιουργία ενός εκτεταμένου πανελλαδικού δικτύου, ώστε να απολαμβάνει ο κάτοικος του πιο απομακρυσμένου χωριού της Ελλάδας άριστη εξυπηρέτηση.

Στις υπηρεσίες ταχυμεταφορών οι χρεώσεις και οι συνήθεις χρόνοι διαφοροποιούνται ανάλογα με τον γεωγραφικό προσδιορισμό του σημείου παραλαβής και του σημείου παράδοσης, του βάρους, του μεγέθους και είδους των αποστολών, όπως περιγράφονται στον επίσημο τιμοκατάλογο της VFS.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες

Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει την αποστολή επιστολών, εγγράφων, αντικειμένων μέχρι τρία κιλά και γενικότερα αποστολών που απαιτούν ιδιαίτερο χειρισμό, είτε λόγω χρηματικής αξίας είτε λόγω σημαντικότητας.

Εντός Αττικής

Αποστολή με παράδοση την επόμενη ημέρα αντικειμένων μέχρι τρία (3) κιλά.

Αποστολή με αυθημερόν παράδοση αντικειμένων μέχρι τρία (3) κιλά.

Υπόλοιπη Ελλάδα

Αποστολή με παράδοση την επόμενη ημέρα προς χερσαίους και νησιωτικούς προορισμούς αντικειμένων μέχρι τρία (3) κιλά.

Αποστολές Δεμάτων.

Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει την αποστολή δεμάτων μικρών και μεγάλων. Αναλαμβάνουμε τη μεταφορά αποστολών, το βάρος των οποίων δε ξεπερνάει τα 20 κιλά. Η VFS εγγυάται την ασφαλή μεταφορά των δεμάτων ακόμα κι αν πρόκειται για ευπαθή ή εύθραυστα αντικείμενα καθώς χρησιμοποιεί ειδικές συσκευασίες και άρτια καταρτισμένο προσωπικό.

Λοιπές Υπηρεσίες

Υπηρεσία παράδοσης Σάββατο

Η υπηρεσία αφορά την παράδοση το Σάββατο και διευκολύνει τους εργαζόμενους και γενικότερα όσων το φόρτο εργασίας στις καθημερινές δεν τους επιτρέπει να παραλάβουν τα δέματά τους ή όσους επείγονται να λάβουν το δέμα τους πριν την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Υπηρεσία παράδοσης με αντικαταβολή

Η υπηρεσία αυτή παρέχει τη δυνατότητα παράδοσης εμπορευμάτων με είσπραξη της χρηματικής τους αξίας, και κατόπιν κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Υποδομές

Η VFS διαθέτοντας οργανωμένο δίκτυο μεταφορών και καταστημάτων καθώς και τις πλέον σύγχρονες μηχανογραφικές υποδομές, στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές.

Ειδικότερα η VFS διαθέτει τις ακόλουθες υποδομές:

 • Εγκαταστάσεις επιφανείας μεγαλύτερης από 25.000 τ.μ.
 • Περίπου 55 καταστήματα/σημεία εξυπηρέτησης και αποθήκες.
 • 90 μεταφορικά μέσα ΦΔΧ, ΦΙΧ.
 • Περισσότερα από 300 εξειδικευμένα άτομα δυναμικό.
 • Καθημερινή διασύνδεση καταστημάτων με οδικούς και θαλάσσιους άξονες μεταφοράς.
 • Online διασύνδεση καταστημάτων
 • Σύστημα online ηλεκτρονικής λήψης στοιχείων παραλαβής/παράδοσης.
 • Διαχείριση του στόλου των οχημάτων
 • Αυτόματος σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης αντικαταβολών

Παρακολούθηση και εντοπισμός ταχυδρομικών αντικειμένων

Η παρακολούθηση της παραλαβής, διακίνησης, διαλογής, μεταφοράς και παράδοσης των αποστολών των Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4053/2012 και στην απόφαση με αριθμό 686/064/26.03.2013 της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) «Κανονισμός Γενικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» και ισχύει σήμερα καθώς επίσης και στην απόφαση αριθμ.

687/328/05.04.2013 της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) «Κώδικας Δεοντολογίας Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» και ισχύει σήμερα. Η παρακολούθηση της παραλαβής διακίνηση και παράδοσης των αποστολών των υπηρεσιών ταχυμεταφορών διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4053/2012 και στον Κανονισμό Γενικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών , όπως ισχύει σήμερα, και τον Κώδικα Δεοντολογίας Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών , όπως ισχύει σήμερα.

Για τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών, η παρακολούθηση και εντοπισμός ταχυδρομικών αντικειμένων και η πληροφόρηση του πελάτη επιτυγχάνεται με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού και λογισμικού, ο οποίος   επιτρέπει την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων μεταξύ των εμπλεκομένων σημείων του δικτύου της εταιρείας. Το Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων (ΕΣΠΕΤΑ) παρακολουθεί και παρέχει αναλυτικά τα επιμέρους στοιχεία διακίνησης κάθε αποστολής.

Χρόνοι παράδοσης  -  Διευκρινίσεις

Οι χρόνοι παράδοσης των αποστολών ταχυμεταφορών αναφέρονται στον Επίσημο Τιμοκατάλογο των Υπηρεσιών και ποικίλουν ανάλογα με τον προορισμό και το είδος της υπηρεσίας. Όλοι οι αναφερόμενοι χρόνοι παράδοσης αφορούν εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αναχώρησης από την Αττικής και υπολογίζονται από την αυτή ως την πρώτη προσπάθεια παράδοσης στα στοιχεία διεύθυνσης του παραλήπτη ενώ ποικίλουν ανάλογα με τον προορισμό και το είδος της υπηρεσίας.

Οι χρόνοι παράδοσης των υπηρεσιών Αυθημερόν ποικίλουν ανάλογα του σημείου παραλαβής και παράδοσης και συνήθως απαιτείται προ-συνεννόηση.

Η παράδοση των αποστολών ταχυμεταφορών κατά κανόνα γίνεται στη διεύθυνση του παραλήπτη, αλλά μπορεί να γίνει και στο κατάστημα του δικτύου.

Πόλη του δικτύου θεωρείται κάθε πόλη της Ελλάδας όπου το δίκτυο διατηρεί κατάστημα εξυπηρέτησης.

Ως εργάσιμες ημέρες νοούνται οι ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή εκτός από τις αργίες και τοπικές εορτές

Οι συνήθεις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων του δικτύου της εταιρείας από Δευτέρα ως Παρασκευή είναι από 9:00-21:00 και το Σάββατο από 9:00-14:30, εφόσον δεν είναι εθνικές ή τοπικές αργίες. Οι ώρες λειτουργίας ενδέχεται να διαφοροποιούνται από σημείο σε σημείο. Ειδικότερη ενημέρωση γίνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας ή στο τοπικό κατάστημα.

Όλοι οι αναφερόμενοι χρόνοι παράδοσης για τις αποστολές είναι ενδεικτικοί και αφορούν μέσο χρόνο παράδοσης σε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αναχώρησης από την Αττικής και διαφοροποιούνται ανάλογα με τις συνθήκες.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Αναλυτικός τιμοκατάλογος που αφορά τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες υπό καθεστώς Γενικής Άδειας (Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών) επισυνάπτεται στον Χάρτη Υποχρεώσεων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού. Ο τιμοκατάλογος έχει περιορισμένη ισχύ και κάθε νέα δημοσίευση αναιρεί την προηγούμενη. Ο ανωτέρω αναφερόμενος τιμοκατάλογος των υπηρεσιών δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της VFS www.vfs.gr και αναφέρει την περίοδο έναρξης ισχύος του.

Η χρέωση των υπηρεσιών εξαρτάται   και από τον συνδυασμό βάρους και μεγέθους (διαστάσεων) των αποστολών  (σύστημα ογκομέτρησης Διεθνούς Οργάνωσης Εναέριων Μεταφορών ΙΑΤΑ). Αν το ογκομετρικό βάρος της αποστολής είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, τότε η χρέωση γίνεται με το ογκομετρικό βάρος και υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τις τρεις διαστάσεις τους δέματος και διαιρώντας με το 5.000

Ογκομετρικό βάρος (σε κιλά) =(μήκος (εκ) * πλάτος (εκ) * ύψος (εκ))/5.000

Οι χρεώσεις των υπηρεσιών ταχυμεταφορών επίσης ποικίλουν ανάλογα με την Υπηρεσία και τον προορισμό . Οι προορισμοί για τις υπηρεσίες παράδοσης την επόμενη ημέρα διαχωρίζονται ως εξής:

 • Εντός της Αττικής: Αφορά περιπτώσεις όπου η παραλαβή και η παράδοση γίνεται εντός της Αττικής.
 • Προς χερσαίους προορισμούς: Αφορά τις περιπτώσεις όπου η παράδοση γίνεται σε χερσαίους προορισμούς. Χερσαίοι Προορισμοί ορίζονται όλες οι πόλεις της Ελλάδας εντός των νήσων.
 • Προς νησιωτικούς προορισμούς: Αφορά τις περιπτώσεις όπου η παράδοση γίνεται σε νησιωτικούς προορισμούς, όπου η εταιρεία διατηρεί υποκατάστημα. Ως νησιωτικοί προορισμοί ορίζονται τα νησιά της Ελλάδας εκτός της Εύβοιας.
 • Προς δυσπρόσιτες περιοχές : Αφορά τις περιπτώσεις όπου η παράδοση γίνεται σε δυσπρόσιτες περιοχές. Δυσπρόσιτες περιοχές είναι οι περιοχές εντός των ορίων των κύριων πόλεων του δικτύου της εταιρείας και αναγράφονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Η υπηρεσία παράδοσης αυθημερόν παρέχεται μόνον για το νομό Αττικής.

Μη αποδεκτά ταχυδρομικά αντικείμενα

Η VFS δεν παραλαμβάνει για διεκπεραίωση ταχυδρομικά αντικείμενα των οποίων η μεταφορά αντίκειται   στους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και διατάξεις. Ειδικότερα δεν αναλαμβάνει για μεταφορά:

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΖΩΑ

ΑΝΤΙΚΕΣ

ΡΑΒΔΟΥΣ ΧΡΥΣΟΥ

ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ

ΝΕΚΡΟΥΣ-ΤΕΦΡΑ

ΚΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΝΟΜΟ/ΔΙΑΤΑΞΗ

Επίσης διατηρεί τη δυνατότητα να αρνηθεί να μεταφέρει αντικείμενα τα οποία χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα, όπως : Εκρηκτικά, αέρια, εύφλεκτα υγρά, εύφλεκτα στερεά, οξειδωτικά, δηλητήρια, ραδιενεργά, διαβρωτικά, τα οποία δύναται να μεταφέρει υπό όρους και προϋποθέσεις.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  -  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες ισχύουν τα κάτωθι:

Ορισμοί:

α) Ολική απώλεια νοείται η απώλεια αντικειμένου μετά την παρέλευση 5 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.

β) Μερική απώλεια νοείται η απώλεια μέρους της αρχικής αποστολής είτε λόγω ανοίγματος της συσκευασίας ή λόγω μη παράδοσης φακέλλου/δέματος από σύνολο φακέλλων/δεμάτων διαπιστούμενης αυτής πριν ή έως και κατά την ώρα παράδοσης.

γ) Ολική καταστροφή νοείται η ολοσχερής καταστροφή αντικειμένου λόγω πλημμελούς μεταφοράς του.

δ) Μερική καταστροφή νοείται η καταστροφή μέρους της αποστολής λόγω πλημμελούς μεταφοράς,

ε) Ανωτέρα βία: είναι απρόοπτα γεγονότα κείμενα πέρα των ανθρωπίνων αντικειμενικά δυνατοτήτων (ατυχήματα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων, απεργίες, συγκοινωνιακά ή τηλεπικοινωνιακά προβλήματα κλπ).

Σύμφωνα με το άρθρο 7  και με την επιφύλαξη του άρθρου 9 των γενικών όρων ανάληψης η ευθύνη της VFS για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά της αποστολής (έγγραφα-αντικείμενα), περιορίζεται στο χαμηλότερο από τα παρακάτω ποσά: α) μέχρι του ποσού των 70 €  για έγγραφα και όχι μικρότερο από το οριζόμενο στην απόφαση ΕΕΤΤ 688/52/16.04.2013 (ΦΕΚ 1412/Β/2013) και μέχρι του ποσού των 400€ για αντικείμενα (αποστολές εντός Ελλάδας), ή β) στο πραγματικό ποσό της απώλειας ή ζημίας που καταβλήθηκε για τα έγγραφα ή αντικείμενα και με ανώτατο όριο τα ανωτέρω οριζόμενα ποσά, ή γ) στην πραγματική αξία εγγράφων ή αντικειμένων, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψη η εμπορική χρησιμότητα ή η ιδιαίτερη αξία αυτών για τον αποστολέα, παραλήπτη ή τρίτο πρόσωπο και με ανώτατο όριο τα ανωτέρω οριζόμενα ποσά. Πραγματική αξία θεωρείται: 1) για τα έγγραφα το κόστος προετοιμασίας ή αντικατάστασης αυτών ή το κόστος αναπαραγωγής ή ανασύνταξης 2) για τα αντικείμενα το κόστος επισκευής, αντικατάστασης ή αγοράς αυτών, ως αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα παραστατικά (στην κατάσταση που ήταν κατά την παραλαβή). Λαμβανομένης της κατά τα παραπάνω κάθε φορά μικρότερης αξίας. ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΔΗΛΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ. Η VFS ευθύνεται μόνο μέχρι των ποσών που ορίζονται ανωτέρω και σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για κανένα είδος απώλειας ή ζημίας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κάθε είδους θετικών ή αποθετικών ζημιών, διαφυγόντων κερδών), ακόμα και αν ο κίνδυνος μιας τέτοιας απώλειας ή ζημίας τέθηκε υπόψη της VFS πριν ή μετά την αποδοχή της αποστολής. Τυχόν απαιτήσεις του αποστολέα ή τρίτων περιορίζονται σε μια μόνο αξίωση αποζημίωσης ανά αποστολή και μέχρι του ποσού που ανωτέρω ρητά ορίζεται, η διευθέτηση της οποίας αποτελεί πλήρη και τελική διευθέτηση για κάθε απώλεια ή ζημία σε σχέση με την αποστολή. Ο αποστολέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω οριζόμενα ποσά αποζημίωσης και δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε επιπλέον αξίωσή του κατά της VFS για κάθε θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται.

Η VFS καταβάλλει κάθε προσπάθεια και προβαίνει σε κάθε ενέργεια για να πετύχει ταχύτατη παράδοση σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας της. Σε καμία όμως περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης κάθε αποστολής ή για οποιαδήποτε απώλεια, θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος, βλάβη, κακή παράδοση ή μη παράδοση οφειλομένη σε απρόβλεπτες αιτίες, όπως ενδεικτικά: α) Λόγω απρόοπτων γεγονότων κειμένων πέρα των ανθρωπίνων αντικειμενικά δυνατοτήτων (ατύχημα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων κλπ) β) Λόγω πράξεως παραλείψεως ή λανθασμένων οδηγιών του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου έχοντος συμφέρον από τη συγκεκριμένη αποστολή. γ) Λόγω του περιεχομένου της αποστολής στο οποίο μπορεί να επέλθει ειδική βλάβη, αλλοίωση ή καταστροφή.

Σε περίπτωση επιθυμίας του αποστολέα η διεκπεραίωση των αποστολών του καλύπτεται με ασφαλιστική κάλυψη μέσω της ασφαλιστικής εταιρίας που συνεργάζεται η VFS. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής μεταφερόμενων αντικειμένων, των οποίων η αξία ξεπερνά το ποσό των 400€, αξίωση αποζημίωσης για το επιπλέον αυτό ποσό γεννάται μόνο στην περίπτωση που το μεταφερόμενο αντικείμενο είναι δηλωμένης αξίας και ασφαλισμένο για την αξία αυτή.

Η VFS δεν φέρει καμμία ευθύνη για αποζημίωση του πελάτη για οποιαδήποτε αποστολή και από οποιαδήποτε αιτία εφόσον ο πελάτης δεν έχει εξοφλήσει κάθε οικονομική υποχρέωση που έχει προς την VFS εμπρόθεσμα βάσει της προβλεπόμενης μεταξύ τους συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλίστρων.

Η VFS δεν φέρει καμμία ευθύνη για αποζημίωση του πελάτη εφόσον ο πελάτης δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν την αξία των μεταφερομένων αποστολών προς αποζημίωση.

Η VFS δεν φέρει καμμία ευθύνη αποζημίωσης του πελάτη στην περίπτωση που η παράδοση αποστολής στον παραλήπτη ή η επιστροφή της στον αποστολέα δεν είναι εφικτή, λόγω άρνησης παραλαβής ή μη δυνατότητας εντοπισμού τους.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Για τη μεταφορά δεμάτων και εγγράφων μέσω του συστήματος αποστολής και διεκπεραίωσης της VFS Logistics Support AE, ο αποστολέας συμφωνεί με τους όρους και τις ρήτρες οι οποίες αναφέρονται στο παρόν έντυπο. Κανένας εκπρόσωπος, πράκτορας ή υπάλληλος της VFS Logistics Support AE ούτε ο αποστολέας έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να άρει τους αναφερόμενους όρους και ρήτρες. Άρθρο 1. Το αποδεικτικό Παραλαβής Παράδοσης της VFS Logistics Support AE είναι έντυπο μη διαπραγματεύσιμο και ο αποστολέας αναγνωρίζει ότι: συμπληρώθηκε από αυτόν ή από την VFS Logistics Support AE για λογαριασμό του. Ο αποστολέας δηλώνει και αποδέχεται ότι είναι κύριος ή κάτοχος ή εκπρόσωπος του κυρίου ή του κατόχου των υπό μεταφορά αγαθών τα οποία περιγράφονται στην πρώτη σελίδα του αποδεικτικού παραλαβής παράδοσης της VFS Logistics Support AE. Επίσης δηλώνει ότι με το παρόν αποδέχεται τους όρους μεταφοράς της VFS Logistics Support AE. Άρθρο 2. Ο αποστολέας εγγυάται ότι: α) Κάθε είδος που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του αποδεικτικού παραλαβής παράδοσης της VFS Logistics Support AE, περιγράφεται σωστά και σύμφωνα με το νόμο. β) Στην υπό διεκπεραίωση αποστολή έχουν σημειωθεί σωστά τα απαιτούμενα σημεία, στοιχεία και διεύθυνση του παραλήπτη. γ) Η υπό διεκπεραίωση αποστολή έχει συσκευασθεί έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά της δ) Θα καταβάλει όλα τα τυχόν πρόσθετα έξοδα που ανακύπτουν κατά την διεκπεραίωση, την επιστροφή ή την αποθήκευση των αντικειμένων. Άρθρο 3. Η VFS Logistics Support AE δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται να ελέγξει το περιεχόμενο της αποστολής την οποία αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει. Η VFS Logistics Support AE επίσης δικαιούται να μην προχωρήσει σε διεκπεραίωση αποστολής αν υπάρχουν ενδείξεις απαγορευμένου περιεχομένου ή ανεπαρκή στοιχεία παραλήπτη. Άρθρο 4. Η VFS Logistics Support AE δικαιούται να παρακρατήσει ή να μην παραδώσει κάθε είδος που μεταφέρει προκειμένου να εξασφαλίσει την δαπάνη που προκύπτει από την μεταφορά (ναύλοι-φορτωτικές κλπ) μέχρι να εξοφληθεί. Άρθρο 5. Η VFS Logistics Support AE διεκπεραιώνει αποστολές με χρέωση στον παραλήπτη. Σε περίπτωση άρνησης καταβολής της αμοιβής από τον παραλήπτη για οποιονδήποτε λόγο, την εξόφληση της VFS Logistics Support AE αναλαμβάνει ο αποστολέας. Άρθρο 6. Η VFS Logistics Support AE διεκπεραιώνει αποστολές αγορών, αντικαταβολών και μεταφορών και με μη έγγραφη (τηλεφωνική-ηλεκτρονική κλπ) εντολή. Στις περιπτώσεις αυτές ο εντολέας έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναγραφομένου στο αποδεικτικό παραλαβής παράδοσης της VFS Logistics Support AE, ως «αποστολέα». Άρθρο 7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 η ευθύνη της VFS Logistics Support AE για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά της αποστολής (έγγραφα-αντικείμενα), περιορίζεται στο χαμηλότερο από τα παρακάτω ποσά: α) μέχρι του ποσού των 70€ για έγγραφα και όχι μικρότερο από το οριζόμενο στην απόφαση  ΕΕΤΤ 688/52/16.04.2013 (ΦΕΚ 1412/Β/2013) και μέχρι του ποσού των 400€ για αντικείμενα (αποστολές εντός Ελλάδας), ή β) στο πραγματικό ποσό της απώλειας ή ζημίας που καταβλήθηκε για τα έγγραφα ή αντικείμενα και με ανώτατο όριο τα ανωτέρω οριζόμενα ποσά, ή γ) στην πραγματική αξία εγγράφων ή αντικειμένων, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψη η εμπορική χρησιμότητα ή η ιδιαίτερη αξία αυτών για τον αποστολέα, παραλήπτη ή τρίτο πρόσωπο και με ανώτατο όριο τα ανωτέρω οριζόμενα ποσά. Πραγματική αξία θεωρείται: 1) για τα έγγραφα το κόστος προετοιμασίας ή αντικατάστασης αυτών ή το κόστος αναπαραγωγής ή ανασύνταξης 2) για τα αντικείμενα το κόστος επισκευής, αντικατάστασης ή αγοράς αυτών, ως αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα παραστατικά (στην κατάσταση που ήταν κατά την παραλαβή). Λαμβανομένης της κατά τα παραπάνω κάθε φορά μικρότερης αξίας. ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΔΗΛΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ. Η VFS Logistics Support AE ευθύνεται μόνο μέχρι των ποσών που ορίζονται ανωτέρω και σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για κανένα είδος απώλειας ή ζημίας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κάθε είδους θετικών ή αποθετικών ζημιών, διαφυγόντων κερδών), ακόμα και αν ο κίνδυνος μιας τέτοιας απώλειας ή ζημίας τέθηκε υπόψη της VFS Logistics Support AE πριν ή μετά την αποδοχή της αποστολής. Τυχόν απαιτήσεις του αποστολέα ή τρίτων περιορίζονται σε μια μόνο αξίωση αποζημίωσης ανά αποστολή και μέχρι του ποσού που ανωτέρω ρητά ορίζεται, η διευθέτηση της οποίας αποτελεί πλήρη και τελική διευθέτηση για κάθε απώλεια ή ζημία σε σχέση με την αποστολή. Ο αποστολέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω οριζόμενα ποσά αποζημίωσης και δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε επιπλέον αξίωσή του κατά της VFS Logistics Support AE για κάθε θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται. Άρθρο 8. Σε περίπτωση επιθυμίας του αποστολέα η διεκπεραίωση των αποστολών του καλύπτεται με ασφαλιστική κάλυψη μέσω της ασφαλιστικής εταιρίας που συνεργάζεται η VFS Logistics Support AE. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής μεταφερόμενων αντικειμένων, των οποίων η αξία ξεπερνά το ποσό των 400€, αξίωση αποζημίωσης για το επιπλέον αυτό ποσό γεννάται μόνο στην περίπτωση που το μεταφερόμενο αντικείμενο είναι δηλωμένης αξίας και ασφαλισμένο για την αξία αυτή. Άρθρο 9. Η VFS Logistics Support AE καταβάλλει κάθε προσπάθεια και προβαίνει σε κάθε ενέργεια για να πετύχει ταχύτατη παράδοση σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας της. Σε καμία όμως περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης κάθε αποστολής ή για οποιαδήποτε απώλεια, θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος, βλάβη, κακή παράδοση ή μη παράδοση οφειλομένη σε απρόβλεπτες αιτίες, όπως ενδεικτικά: α) Λόγω απρόοπτων γεγονότων κειμένων πέρα των ανθρωπίνων αντικειμενικά δυνατοτήτων (ατύχημα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων κλπ) β) Λόγω πράξεως παραλείψεως ή λανθασμένων οδηγιών του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου έχοντος συμφέρον από τη συγκεκριμένη αποστολή. γ) Λόγω του περιεχομένου της αποστολής στο οποίο μπορεί να επέλθει ειδική βλάβη, αλλοίωση ή καταστροφή. Άρθρο 10. Κάθε απαίτηση πρέπει να εγερθεί από το δικαιούχο και να επιδοθεί εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της VFS Logistics Support AE ή στο πλησιέστερο πρακτορείο της σε διάστημα έξι (6) μηνών (ΕΕΤΤ 688/52/16.04.2013 (ΦΕΚ 1412/Β/2013) από την ημερομηνία αναλήψεως της αποστολής από την VFS Logistics Support AE. Άρθρο 11. Η VFS Logistics Support AE δεν αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση και μεταφορά ταχυδρομικών αντικειμένων όταν αυτή αντίκειται στο νόμο ή αφορά αντικείμενα τα οποία δεν δέχεται για διεκπεραίωση η IATA. Σε κάθε περίπτωση δεν αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση μεταφοράς χρημάτων. Άρθρο 12. Για την ορθή εξυπηρέτηση των πελατών (χρηστών) και την επίλυση τυχόν διαφορών η VFS Logistics Support AE έχει συστήσει Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών. Για πληροφορίες οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της VFS Logistics Support AE μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Άρθρο 13. Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ της VFS Logistics Support AE και του χρήστη αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Οι πελάτες της VFS μπορούν να απευθύνουν τα οποιαδήποτε ερωτήματά τους προς την εταιρεία μέσω της φόρμας επικοινωνίας   που λειτουργεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία απαντά σε αίτημα πελάτη άμεσα και το αργότερο μέσα σε διάστημα 21 ημερών.

Για την ορθή εξυπηρέτηση των πελατών (χρηστών) και την επίλυση τυχόν διαφορών η VFS έχει συστήσει Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών. Για πληροφορίες οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της VFS Logistics Support AE μέσω της φόρμας επικοινωνίας.