username:   password:
 
    

 
 
 
 

Για τη μεταφορ δεμτων και εγγρφων μσω του συστματος αποστολς και διεκπεραωσης της VFS Logistics Support AE, ο αποστολας συμφωνε με τους ρους και τις ρτρες οι οποες αναφρονται στο παρν ντυπο. Καννας εκπρσωπος, πρκτορας υπλληλος της VFS Logistics Support AE οτε ο αποστολας χει το δικαωμα να τροποποισει να ρει τους αναφερμενους ρους και ρτρες.
ρθρο 1. Το αποδεικτικ Παραλαβς Παρδοσης της VFS Logistics Support AE εναι ντυπο μη διαπραγματεσιμο και ο αποστολας αναγνωρζει τι: συμπληρθηκε απ αυτν απ την VFS Logistics Support AE για λογαριασμ του. Ο αποστολας δηλνει και αποδχεται τι εναι κριος κτοχος εκπρσωπος του κυρου του κατχου των υπ μεταφορ αγαθν τα οποα περιγρφονται στην πρτη σελδα του αποδεικτικο παραλαβς παρδοσης της VFS Logistics Support AE. Επσης δηλνει τι με το παρν αποδχεται τους ρους μεταφορς της VFS Logistics Support AE.
ρθρο 2. Ο αποστολας εγγυται τι: α) Κθε εδος που αναγρφεται στην πρτη σελδα του αποδεικτικο παραλαβς παρδοσης της VFS Logistics Support AE, περιγρφεται σωστ και σμφωνα με το νμο. β) Στην υπ διεκπεραωση αποστολ χουν σημειωθε σωστ τα απαιτομενα σημεα, στοιχεα και διεθυνση του παραλπτη. γ) Η υπ διεκπεραωση αποστολ χει συσκευασθε τσι στε να εξασφαλιστε η ασφαλς μεταφορ της δ) Θα καταβλει λα τα τυχν πρσθετα ξοδα που ανακπτουν κατ την διεκπεραωση, την επιστροφ την αποθκευση των αντικειμνων.
ρθρο 3. Η VFS Logistics Support AE δικαιοται αλλ δεν υποχρεοται να ελγξει το περιεχμενο της αποστολς την οποα αναλαμβνει να διεκπεραισει. Η VFS Logistics Support AE επσης δικαιοται να μην προχωρσει σε διεκπεραωση αποστολς αν υπρχουν ενδεξεις απαγορευμνου περιεχομνου ανεπαρκ στοιχεα παραλπτη.
ρθρο 4. Η VFS Logistics Support AE δικαιοται να παρακρατσει να μην παραδσει κθε εδος που μεταφρει προκειμνου να εξασφαλσει την δαπνη που προκπτει απ την μεταφορ (ναλοι-φορτωτικς κλπ) μχρι να εξοφληθε.
ρθρο 5. Η VFS Logistics Support AE διεκπεραινει αποστολς με χρωση στον παραλπτη. Σε περπτωση ρνησης καταβολς της αμοιβς απ τον παραλπτη για οποιονδποτε λγο, την εξφληση της VFS Logistics Support AE αναλαμβνει ο αποστολας.
ρθρο 6. Η VFS Logistics Support AE διεκπεραινει αποστολς αγορν, αντικαταβολν και μεταφορν και με μη γγραφη (τηλεφωνικ-ηλεκτρονικ κλπ) εντολ. Στις περιπτσεις αυτς ο εντολας χει τα δικαιματα και τις υποχρεσεις του αναγραφομνου στο αποδεικτικ παραλαβς παρδοσης της VFS Logistics Support AE, ως «αποστολα».

ρθρο 7. Με την επιφλαξη του ρθρου 9 η ευθνη της VFS Logistics Support AE για οποιαδποτε απλεια ζημι της αποστολς (γγραφα-αντικεμενα), περιορζεται στο χαμηλτερο απ τα παρακτω ποσ: α) μχρι του ποσο των 70€ για γγραφα και χι μικρτερο απ το οριζμενο στην Υ.Α. 29030/2000 και μχρι του ποσο των 220€ για αντικεμενα (αποστολς εντς Ελλδας), β) στο πραγματικ ποσ της απλειας ζημας που καταβλθηκε για τα γγραφα αντικεμενα και με αντατο ριο τα ανωτρω οριζμενα ποσ, γ) στην πραγματικ αξα εγγρφων αντικειμνων, χωρς να λαμβνεται υπ’ ψη η εμπορικ χρησιμτητα η ιδιατερη αξα αυτν για τον αποστολα, παραλπτη τρτο πρσωπο και με αντατο ριο τα ανωτρω οριζμενα ποσ. Πραγματικ αξα θεωρεται: 1) για τα γγραφα το κστος προετοιμασας αντικατστασης αυτν το κστος αναπαραγωγς ανασνταξης

2) για τα αντικεμενα το κστος επισκευς, αντικατστασης αγορς αυτν, ως αποδεικνεται απ τα προσκομιζμενα παραστατικ (στην κατσταση που ταν κατ την παραλαβ). Λαμβανομνης της κατ τα παραπνω κθε φορ μικρτερης αξας. ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΔΗΛΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ. Η VFS Logistics Support AE ευθνεται μνο μχρι των ποσν που ορζονται ανωτρω και σε καμα περπτωση δεν φρει ευθνη για καννα εδος απλειας ζημας (συμπεριλαμβανομνων ενδεικτικ κθε εδους θετικν αποθετικν ζημιν, διαφυγντων κερδν), ακμα και αν ο κνδυνος μιας ττοιας απλειας ζημας τθηκε υπψη της VFS Logistics Support AE πριν μετ την αποδοχ της αποστολς. Τυχν απαιτσεις του αποστολα τρτων περιορζονται σε μια μνο αξωση αποζημωσης αν αποστολ και μχρι του ποσο που ανωτρω ρητ ορζεται, η διευθτηση της οποας αποτελε πλρη και τελικ διευθτηση για κθε απλεια ζημα σε σχση με την αποστολ. Ο αποστολας αποδχεται ανεπιφλακτα τα παραπνω οριζμενα ποσ αποζημωσης και δηλνει τι παραιτεται απ κθε επιπλον αξωσ του κατ της VFS Logistics Support AE για κθε θετικ αποθετικ ζημα διαφυγν κρδος απ οποιαδποτε αιτα και αν προρχονται.
ρθρο 8. Σε περπτωση επιθυμας του αποστολα η διεκπεραωση των αποστολν του καλπτεται με ασφαλιστικ κλυψη μσω της ασφαλιστικς εταιρας που συνεργζεται η VFS Logistics Support AE. Σε περπτωση απλειας, κλοπς καταστροφς μεταφερμενων αντικειμνων, των οποων η αξα ξεπερν το ποσ των 220€, αξωση αποζημωσης για το επιπλον αυτ ποσ γεννται μνο στην περπτωση που το μεταφερμενο αντικεμενο εναι δηλωμνης αξας και ασφαλισμνο για την αξα αυτ.
ρθρο 9. Η VFS Logistics Support AE καταβλλει κθε προσπθεια και προβανει σε κθε ενργεια για να πετχει ταχτατη παρδοση σμφωνα με το πργραμμα λειτουργας της. Σε καμα μως περπτωση δεν φρει ευθνη για καθυστρηση παραλαβς, μεταφορς παρδοσης κθε αποστολς για οποιαδποτε απλεια, θετικ αποθετικ ζημα διαφυγν κρδος, βλβη, κακ παρδοση μη παρδοση οφειλομνη σε απρβλεπτες αιτες, πως ενδεικτικ: α) Λγω απροπτων γεγοντων κειμνων πρα των ανθρωπνων αντικειμενικ δυνατοττων (ατχημα, δυσμενες καιρικς συνθκες, αργοπορα μεταφορικν μσων κλπ) β) Λγω πρξεως παραλεψεως λανθασμνων οδηγιν του αποστολα του παραλπτη τρτου προσπου χοντος συμφρον απ τη συγκεκριμνη αποστολ. γ) Λγω του περιεχομνου της αποστολς στο οποο μπορε να επλθει ειδικ βλβη, αλλοωση καταστροφ.
ρθρο 10. Κθε απατηση πρπει να εγερθε απ το δικαιοχο και να επιδοθε εγγρφως στα κεντρικ γραφεα της VFS Logistics Support AE στο πλησιστερο πρακτορεο της σε διστημα ξι (6) μηνν (Υ.Α. 29030/2000) απ την ημερομηνα αναλψεως της αποστολς απ την VFS Logistics Support AE.
ρθρο 11. Η VFS Logistics Support AE δεν αναλαμβνει τη διεκπεραωση και μεταφορ ταχυδρομικν αντικειμνων ταν αυτ αντκειται στο νμο αφορ αντικεμενα τα οποα δεν δχεται για διεκπεραωση η IATA. Σε κθε περπτωση δεν αναλαμβνει τη διεκπεραωση μεταφορς χρημτων.
ρθρο 12. Για την ορθ εξυπηρτηση των πελατν (χρηστν) και την επλυση τυχν διαφορν η VFS Logistics Support AE χει συστσει Επιτροπ Επλυσης Διαφορν. Για πληροφορες οι χρστες μπορον να απευθνονται στο Τμμα Εξυπηρτησης Πελατν της VFS Logistics Support AE μσω της φρμας επικοινωνας.
ρθρο 13. Σε περπτωση που προκψει οποιαδποτε διαφωνα μεταξ της VFS Logistics Support AE και του χρστη αποκλειστικ αρμδια εναι τα Δικαστρια της Αθνας.